Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1° Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke dienstverlening van Spectrum Legal aan de klant en maken bijgevolg integraal deel uit van de contractuele relatie tussen beide partijen.

De zetel van Spectrum Legal bevindt zich te 1082 BRUSSEL, Keizer Karellaan 584. Het bijkantoor bevindt zich te 1730 ASSE, Edingsesteenweg 75.

Spectrum Legal heeft steeds de mogelijkheid de identiteit van de klant te controleren. Deze zal op eerste verzoek alle gevraagde identiteitsgegevens aan de hand van officiële documenten bezorgen, in voorkomend geval ook de gegevens van zijn/haar mandatarissen.

Spectrum Legal beslist discretionair of zij een opdracht aanneemt of weigert. Spectrum Legal mag bij de uitvoering van haar opdracht hulp inroepen van derden. Spectrum Legal is niet aansprakelijk voor de eventuele fouten van deze derden.

2° Communicatie

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, voert Spectrum Legal alle communicatie met de klant per e-mail op het door hem/haar opgegeven e-mailadres.

De klant zorgt ervoor dat hij/zij de opgeven e-mailadressen actueel houdt. De klant communiceert onmiddellijk elke wijziging in zijn/haar contactgegevens.

3° Informatie

Spectrum Legal verstrekt haar diensten naar best vermogen op basis van de door de klant verstrekte informatie. Daarbij vertrouwt Spectrum Legal op de juistheid en volledigheid van de door de klant verstrekte informatie. Spectrum Legal kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele niet correcte uitvoering van de diensten indien dergelijke onjuiste uitvoering veroorzaakt werd door een onjuiste, onvolledige of laattijdige verstrekking van informatie door de klant.

4° Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Spectrum Legal en haar medewerkers, zowel contractueel als buitencontractueel, ten aanzien van de klant en derden voor elke schade, verlies of kost die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de dienstverlening, het handelen of het verzuim door Spectrum Legal is in elk geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien om welke reden dan ook, geen dekking gegeven wordt, is de aansprakelijkheid van Spectrum Legal beperkt tot het in dat specifieke dossier aangerekend of aan te rekenen ereloon met een maximum van € 5.000,-.

Bijkomende informatie inzake de toepasselijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan op eerste verzoek worden bekomen.

5° Tarieven

Spectrum Legal hanteert transparante tarieven.

Voor een eerste consultatie inzake juridisch advies wordt standaard 75 euro excl. btw aangerekend.

De toepasselijke tarieven worden voor aanvang van de opdracht uitdrukkelijk en in alle transparantie overeengekomen, bij gebreke waaraan de tarieven vermeld op deze website in elk geval gelden. In

beginsel wordt gewerkt tegen een basisuurloontarief, vermeerderd met kantoorkosten en gerechtskosten, verhoogd met het toepasselijke Btw-tarief.

Spectrum Legal kan vóór de aanvang of lopende de uitvoering van de opdracht één of meerdere voorschotten aanrekenen.

In geval van legal interim management wordt steeds schriftelijk een dagtarief overeengekomen. Dat

tarief zal gelden voor 8 uur en wordt, waar nodig, proportioneel herleid conform het aantal gewerkte

uren.

In het geval van een bemiddeling, wordt een ereloon aangerekend per partij en wordt steeds gewerkt aan de hand van voorschotten.

6° Betaling van de facturen

De facturen worden elektronisch verstuurd en zijn, behoudens andersluidend schriftelijk

akkoord, betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum.

Indien de klant een papieren factuur wenst, kan een administratieve kost worden aangerekend.

De facturen zijn te voldoen via de IBAN: BE17 0682 3121 voor Advocaat Jeroen Lison BV en via de IBAN: BE08 0634 0178 1513 voor Liesje Wermoes, telkens bij de NV Belfius Bank.

Bij gebreke aan betaling binnen voormelde termijn, zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verwijlinterest van 10 % verschuldigd zijn, meer een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 75 euro, als vergoeding voor de kosten van invordering.

Indien de klant niet akkoord gaat met een factuur dient hij deze binnen de vijftien dagen na de datum ervan schriftelijk en gemotiveerd te protesteren, bij gebreke waaraan deze als aanvaard zal beschouwd worden.

Spectrum Legal houdt zich het recht voor om haar dienstverlening te schorsen of te beëindigen bij gebrek aan tijdige en volledige betaling

7° Website, IT en disclaimer

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, heeft de Spectrum Legal website een zuiver informatieve waarde. Alle gegevens op de site worden met de grootste zorgvuldigheid onderhouden, waarbij enkel betrouwbare bronnen worden aangewend. Gelet op de snelle evolutie en complexiteit van de behandelde materies geeft Spectrum Legal evenwel geen garantie op de juistheid en de volledigheid

van de informatie die via deze website wordt aangeboden. Daarom wijst Spectrum Legal elke aansprakelijkheid af voor directe en indirecte schade ingevolge de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op deze website en/of de toegang tot en het gebruik van interactieve toepassingen.

De toepasbaarheid van de informatie op de website is altijd afhankelijk van de specifieke casus.

Informatie vervangt geen advies of bijstand bij concrete gevallen. De bezoeker blijft volledig

aansprakelijk voor de keuze van de door hem/haar geraadpleegde informatie en voor de gevolgen van het gebruik dat hij/zij daarvan maakt.

Spectrum Legal levert redelijke inspanningen om haar e-mails en bijlagen te vrijwaren van virussen of andere defecten die computers of een IT-systeem kunnen aantasten. Niettegenstaande dit, blijft het de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat gepaste maatregelen bestaan teneinde diens computers en IT-systeem tegen virussen of defecten te beschermen. Spectrum Legal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die het gevolg is van het ontvangen of gebruiken van elektronische communicatie afkomstig van Spectrum Legal.

8° Vertrouwelijkheid en niet-commercialisering

De klant is ertoe gehouden de gegevens en documenten die door Spectrum Legal worden aangeleverd, niet aan derde partijen mee te delen of te commercialiseren en dergelijke gegevens alleen mee te delen aan werknemers, aangestelden en vertegenwoordigers voor zover dit voor de uitvoering van de overeenkomst nodig is en op voorwaarde dat deze partijen gebonden zijn door verplichtingen tot geheimhouding en niet-commercialisering die in wezen vergelijkbaar zijn met deze bepaling. De klant zorgt voor de nodige beveiliging om de vertrouwelijkheid van de gegevens te verzekeren.

9° Intellectuele rechten

De klant is ertoe gehouden alle intellectuele eigendomsrechten van Spectrum Legal en/of en haar medewerkers te respecteren. Er kan slechts sprake zijn van een overdracht van intellectuele eigendomsrechten naar de klant indien zulks uitdrukkelijk wordt overeengekomen. Het is verboden de intellectuele eigendomsrechten van Spectrum Legal en/of haar medewerkers zonder diens uitdrukkelijke toestemming te vervreemden, verpanden, commercialiseren of over te dragen aan derden.

10° Beëindiging

De klant en Spectrum Legal kunnen ten allen tijde en zonder schadevergoeding de overeenkomst beëindigen, zonder dat dit enige afbreuk doet aan het feit dat gepresteerde diensten en gemaakte kosten door de klant dienen te worden vergoed. Elk dossier wordt na afsluiting gedurende de (wettelijke) termijn van 5 jaar op risico van de klant bewaard waarna het definitief zal worden vernietigd. De klant zal na afsluiting van het dossier verzocht worden zijn originele stukken te komen ophalen.

11° Toepasselijk recht

De relatie tussen Spectrum Legal en de klant wordt beheerst door het Belgisch recht. Ingeval van betwisting zijn de rechtbanken en hoven van Brussel (België) alleen en exclusief bevoegd, onverminderd het recht van Spectrum Legal om de vordering in te stellen bij de rechtbanken en hoven van de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de klant.

Partijen verbinden zich er toe steeds eerst een poging te ondernemen om eventuele discussiepunten in der minne op te lossen, eventueel via een bemiddelingstraject bij een derde.

12° Wijziging

Spectrum Legal behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Ingeval van wijziging brengt Spectrum Legal de gewijzigde tekst ter kennis van de klant. Zulks kan via de website.

Bij gebreke aan schriftelijk protest binnen de veertien dagen na kennisgeving van de gewijzigde tekst,

wordt de klant geacht te hebben ingestemd met de gewijzigde tekst en bindt deze gewijzigde tekst de klant voor de toekomst.

13° Nietigheid

Indien één of meerdere bedingen van deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig of onafdwingbaar

zouden zijn, tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bedingen van deze algemene voorwaarden niet aan.

Partijen engageren zich om dergelijk nietig, ongeldig of onafdwingbaar beding in onderling overleg

onverwijld te vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijk beding zoveel mogelijk benadert.

Neem contact op

En wij geven alles voor jouw juridische gemoedsrust zodat jij kan focussen op jouw business.