Het tijdig inschakelen van een advocaat is cruciaal.

Een advocaat heeft een deontologisch beroepsgeheim, een pleitmonopolie, een deontologische plicht om zich blijvend bij te scholen en kan vertrouwelijke onderhandelingen voeren. Het tijdig inschakelen van een advocaat is dan ook cruciaal.


Wij vertrekken vanuit een kennis van uw onderneming en de sector waarbinnen u actief bent. Door onze inhouse & ondernemers-ervaring, kunnen we met praktische kennis van zaken uw belangen voor de rechter of arbiter adequaat verdedigen.

Wij procederen en pleiten in volgende materies: bouw- en aannemingsrecht, handels- en economisch recht, vennootschapsrecht, arbeids- en sociaal recht, straf- en tuchtrecht, transport- en verkeersrecht, intellectuele eigendom en privacyrecht, aansprakelijkheid en verzekeringsrecht, huurrecht.

Bouw- en aannemingsrecht


Wij leveren bijstand aan aannemers, architecten, bouwheren en promotoren.

Bij geschillen :

 • m.b.t. beroepsaansprakelijkheid, inclusief de tienjarige aansprakelijkheid en verzekeringen.
 • bij de oplevering van bouwprojecten.
 • inzake particuliere woningbouw, koop op plan (Wet Breyne), kantoor, handels- en industriebouw.
 • m.b.t. de deontologie van de architect.
 • inzake openbare aanbesteding (gunning en uitvoering).
 • enz.

Wij leveren juridische bijstand bij minnelijke of gerechtelijke expertise en werken samen met ervaren technisch experten.

Handels- en economisch recht


Wij voeren procedure bij geschillen:

 • inzake oneerlijke marktpraktijken.
 • inzake de afwerving van cliënteel of personeel.
 • inzake reclame, e-commerce, en consumentenbescherming.
 • m.b.t. handelsagentuur en distributieovereenkomsten.

Wij gaan over tot de invordering van onbetaalde facturen en procederen in terugbetaling van leningen, kredieten en andere schuldvorderingen.

Wij treden op in procedures bij ondernemingen in moeilijkheden, WCO en faillissement.

Wij dwingen uw eigendomsvoorbehoud, voorrechten en zekerheden af.

Wij voeren procedure:

 • in het kader van uitvoeringsgeschillen.
 • tot het bekomen van schadevergoeding voor de gewone rechter.

Wij voeren procedure tot betwisting, tot nietigverklaring, dan wel ter ondersteuning van een niet-gunningsbeslissing.

Vennootschapsrecht


Wij vertegenwoordigen ondernemingen (vennootschappen en verenigingen), aandeelhouders en bestuurders.

Wij treden op bij geschillen tussen aandeelhouders, o.a. inzake gedwongen overdracht en overname van aandelen.

Wij voeren procedure bij aansprakelijkheid van bestuurders.

Wij treden op in procedures:

 • bij ondernemingen in moeilijkheden, WCO en faillissement
 • inzake de strafrechtelijke aansprakelijkheid van ondernemingen (vennootschappen en verenigingen) en bestuursorganen

Arbeids- en sociaal recht

Wij treden op in procedures inzake:

 • onrechtmatig ontslag.
 • inbreuken op de arbeidsduurreglementering.
 • grensoverschrijdend gedrag.
 • sociale fraude en detacheringsfraude.
 • enz.

Wij staan u bij inzake inbreuken op de regelgeving inzake welzijn op het werk en bij arbeidsongevallen.

Straf- en tuchtrecht


Wij verlenen bijstand aan ondernemingen en bestuurders inzake het ondernemingsstrafrecht, o.a. bij:

 • misbruik van vennootschapsgoederen.
 • valsheid in geschriften.
 • de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen.
 • faillissementsmisdrijven.
 • enz.

Wij leveren bijstand aan diverse gereglementeerde beroepsgroepen, zoals bijvoorbeeld advocaten, architecten, vastgoedmakelaars, artsen, bedrijfsrevisoren en gerechtsdeurwaarders, wanneer zij geconfronteerd worden met deontologische problemen en bij hun verdediging voor de diverse tuchtcolleges.

Transport- en verkeersrecht


Wij treden op in procedures voor de politierechtbank of correctionele rechtbank:

 • inzake verkeersongevallen en verkeersovertredingen.
 • tot burgerlijke partijstelling met het oog op de recuperatie van stoffelijke en/of lichamelijke schade.

Wij voeren procedure in het domein van het transportrecht, m.b.t.:

 • de ADR wetgeving.
 • kilometerheffing.
 • ladingzekerheid en overlading.
 • CMR en transportschade.
 • technische vereisten.

Intellectuele eigendom en privacyrecht

Wij staan u bij in geschillen inzake intellectuele eigendomsrechten: merkenrecht, auteursrecht, softwarerecht, modellenrecht, octrooirecht, bescherming van knowhow, …

Wij treden op in beslagprocedures inzake namaak, in stakingsprocedures en inzake vorderingen tot het bekomen van een schadevergoeding.

Aansprakelijkheid en verzekeringsrecht


Wij voeren o.a. procedure inzake:

 • de aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken en productaansprakelijkheid.
 • de aansprakelijkheid van aannemer en architect.
 • bestuurdersaansprakelijkheid.
 • BA-verzekeringen

Huurrecht

Wij staan u bij in geschillen inzake huur, woning- en handelshuur en appartementsmede-eigendom.

O.a. tot verbreking van de huurovereenkomst, vrijgave van de huurwaarborg en het innen van achterstallige huurgelden.

Waarom een beroep doen op Spectrum Legal?

Reken op persoonlijke betrokkenheid bij uw zaak en kwaliteit bij het verdedigen van uw belangen.

Of het nu gaat over de invordering van een onbetaalde factuur, de verdediging in een contractuele discussie of het aansprakelijk stellen van actoren in een bouwproces.

Spectrum Legal focust op het resultaat en verkiest een onderhandelende, snelle oplossing boven een lange procedure. Is er geen andere optie? Dan verdedigen onze advocaten uw belangen met passie voor elke rechtbank of arbiter.