Privacy statement

1.

Spectrum Legal, met zetel te 1730 ASSE, Edingsesteenweg 75, is verantwoordelijk voor de verwerking

van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle relaties tussen Spectrum Legal en haar klanten en

partners.

2.

De contactgegevens van Spectrum Legal betreffen:

Spectrum Legal

Edingsesteenweg 75

1730 ASSE

Tel: +32 (0)2 304 40 01

E-mail: jeroen.lison@spectrum-legal.be

3.

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik,

verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u meent dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, kan u

jeroen.lison@spectrum-legal.be contacteren.

4.

Spectrum Legal verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van de juridische dienstverlening en aldus

in het kader van een overeenkomst doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze

zelf aan ons (hebt) verstrekt, bijvoorbeeld met het oog op het inplannen van een consultatie.

5.

Wij kunnen volgende persoonsgegevens verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Bankrekeningnummer

Wij kunnen volgende bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens verwerken:

- Strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen

- Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

- Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of

levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en

verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke

identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot

iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

6.

Spectrum Legal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- In het kader van de overeenkomst gesloten met de klant.

- Ter behartiging van de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon.

- Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Spectrum Legal of van derden.

- Het afhandelen van uw (gebeurlijke) betalingen.

- Verzenden van onze nieuwsbrieven en (gebeurlijke) reclameboodschappen.

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

- Spectrum Legal verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals

gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

7.

Spectrum Legal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te

realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De Spectrum advocaten hanteren hierbij een

minimale termijn van 5 jaar overeenkomstig artikel 2276bis B.W.

8.

Spectrum Legal verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden

indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de

overeenkomst met u.

9.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft

u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te

maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Spectrum Legal en heeft u het recht op

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de

persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u

genoemde organisatie, te sturen.

U kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens

of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens

sturen naar jeroen.lison@spectrum-legal.be.

Spectrum Legal verbindt zich ertoe om binnen een termijn van 1 maand u een gemotiveerd antwoord

op uw verzoek te voorzien. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en / of van het aantal

verzoeken kan deze termijn indien nodig nog eens met 2 maanden worden verlengd. Dit antwoord

moet op gemotiveerde wijze aangeven waarom Spectrum Legal desgevallend (niet) ingaat op uw

verzoek. De afwijzing van het verzoek kan gebaseerd zijn op wettelijke verplichtingen, confidentialiteit

van het dossier of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of

informatie.

Spectrum Legal behoudt zich desgevallend het recht voor een redelijke vergoeding aan te rekenen in

het licht van de administratieve kosten waarmee het inwilligen van het verzoek gepaard gaat.

11.

U heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel: +32 (0)2 274 48 00

Fax: +32 (0)2 274 48 35

contact@apd-gba.be

Neem contact op

En wij geven alles voor jouw juridische gemoedsrust zodat jij kan focussen op jouw business.