Tarief

TARIEVEN

A. Spectrum Advocaten (Advocaat Jeroen Lison BV)

De Spectrum advocaten hebben de keuze om te factureren :

 • Ofwel door bij aanvang van de opdracht en tussentijds onbenoemde voorschotten of provisies te vragen. Deze voorschotten vormen nog géén definitieve tussentijdse afrekening. Bij dossierafsluiting wordt dan een gedetailleerde eindfactuur opgemaakt, waarbij de betaalde provisiefacturen worden afgetrokken.
 • Ofwel door tussentijds reeds gedetailleerde tussenfacturen over te maken. Deze facturen gelden als definitieve tussentijdse afrekening. In onderlinge afspraak kan bij de eindfactuur wél nog een eventuele verhogingsfactor ingevolge positief resultaat worden gefactureerd.

Op de facturen is BTW verschuldigd. Behalve indien een wet of een ter uitvoering daarvan genomen besluit of administratieve beslissing (circulaire of andere) voorziet in een vrijstelling (daaronder begrepen een verrichting die buiten het toepassingsgebied van de btw valt), zal het ereloon verhoogd worden met de btw tegen het toepasselijke tarief.

De kosten en erelonen worden steeds berekend volgens de meest actuele tarieven, te raadplegen op de website www.spectrum-legal.be.

Op vandaag zijn de tarieven (exclusief BTW) als volgt :

Voor een eerste of eenmalige consultatie wordt standaard 75 EUR, excl. BTW aangerekend.

KOSTEN

 • Eenmalige kost dossieropening: 50 EUR
 • Brief: 11 EUR
 • Aangetekende brief: 17 EUR
 • Fax: 11 EUR
 • E-mail: 5 EUR
 • Verplaatsingskost auto: 0,50 EUR/km
 • Openbaar vervoer: prijs van de aanbieder
 • Fotokopie: 0,10 EUR
 • Telefonie: 5 EUR / uitgaande oproep
 • Afrekening: 10 EUR
 • Parkeren: normale prijs parkeerplaatsbeheerder
 • Kost administratieve verwerking bankopdrachten: 5 EUR / transactie
 • Kost aan derden, inclusief gerechtskosten: integrale doorfacturatie
 • Dossierarchivering: 50 EUR

ERELOON

 • Het vast uurtarief bedraagt 120,00 EUR tot 225,00 EUR per uur, exclusief 21% BTW, voor juridische prestaties.

Bij de bepaling van het uurtarief wordt rekening gehouden met het belang en de spoedeisendheid van de zaak, de relevante ervaring en specialiteit van de advocaat.

Niet-juridische prestaties zoals verplaatsingstijd en wachttijd ter zitting wordt aan 50 % van het vast uurtarief aangerekend.

 • In samenspraak kan ook steeds een vast totaalbedrag voor ereloon en/of kantoorkosten overeengekomen worden.
 • In invorderingsdossiers (onbetaalde facturen / innen van schulden) kan een percentage van het te innen bedrag als vergoeding worden overeengekomen.

Alle facturen zijn draagbaar betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum.

Facturen worden beschouwd als stilzwijgend aanvaard, tenzij betwisting binnen 10 dagen na ontvangst.

Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag verschuldigd, met een minimum van 75,00 EUR en een nalatigheidsintrest van 10%.

Het advocatenkantoor houdt zich expliciet het recht voor om de prestaties in het dossier zonder verdere kennisgeving op te schorten na aanmaning tot betaling welke zonder gevolg blijft.

B. Spectrum Bemiddeling (Liesje Wermoes)

Er wordt steeds gewerkt met provisies of voorschotten en er geldt in de regel een tarief per uur.

 • Per partij per uur: 75 EUR excl. BTW
 • Indien er aldus 2 partijen zijn: samen 150 EUR /uur excl. BTW

C. Spectrum Consultant (Advocaat Jeroen Lison BV en/of Liesje Wermoes)

 • Legal interim management – Gedetacheerd advocaat

Het tarief wordt in onderling overleg overeengekomen, in functie van het type project, de duurtijd en de gewenste beschikbaarheid.

Het tarief wordt standaard gebaseerd op een dagvergoeding (8u/dag) welke varieert tussen 750 en 1.250 EUR / dag (excl. BTW).

 • Ad hoc juridisch advies

Er wordt steeds gewerkt met provisies of voorschotten en er geldt in de regel een tarief per uur.

Wij rekenen voor ad hoc sociaal juridische advies in beginsel een uurtarief van 130 euro/uur, excl. BTW.

Voor een eerste of eenmalige consultatie wordt standaard 75 EUR, excl. BTW aangerekend.

Neem contact op

En wij geven alles voor jouw juridische gemoedsrust zodat jij kan focussen op jouw business.