Witwaswetgeving


WITWASWETGEVING

Advocaten vallen, wanneer zij bepaalde werkzaamheden ten behoeve van hun cliënten uitoefenen, onder het preventieve luik van de witwaswetgeving (Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme).

Deze wetgeving is erop gericht het witwassen en de financiering van terrorisme tegen te gaan en legt met dat doel aan de advocaten een aantal dwingende verplichtingen op, waarvan de niet-naleving kan leiden tot tuchtsancties en administratieve geldboetes.

Vooreerst zijn de Spectrum advocaten (Advocaat Jeroen Lison BV) ertoe gehouden de cliënten te identificeren en een aantal stukken ter staving van die identiteit op te vragen en te bewaren. Tijdens de hele duur van de cliëntenrelatie worden Spectrum advocaten eveneens onderworpen aan een waakzaamheidsplicht die ertoe kan leiden dat bijkomende informatie vereist is. Deze informatie- en waakzaamheidsverplichting geldt niet alleen met betrekking tot de cliënten – natuurlijke en rechtspersonen, maar eveneens t.a.v. hun lasthebbers, zoals de bestuurders van vennootschappen.

Wanneer de Spectrum advocaat bij de uitoefening van de door de wet beoogde werkzaamheden feiten vaststelt waarvan hij weet of vermoedt dat ze verband houden met het witwassen van geld of met de financiering van terrorisme, moet hij dit onmiddellijk melden aan zijn stafhouder, behalve wanneer zijn werkzaamheden strekken tot het bepalen van de rechtspositie van de cliënt of tot de verdediging of vertegenwoordiging van de cliënt in (verband met) een rechtsgeding. Het is de stafhouder die de beslissing zal nemen of hij de ontvangen informatie al dan zal overmaken aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking.

Deze verplichtingen doen uiteraard geen afbreuk aan het beroepsgeheim dat de relatie tussen de cliënt en zijn advocaat blijft kenmerken.

Neem contact op

En wij geven alles voor jouw juridische gemoedsrust zodat jij kan focussen op jouw business.